Brněnští radní lepší těch kocourkovských

Tisková zpráva k zasedání č. Z8/10 Zastupitelstva města Brna dne 1. října 2019. Jak jinak vyjádřit obdiv k jimi použitému způsobu zavádění nového systému parkování v Brně, připravovaném v rámci tzv. Plánu udržitelné městské mobility pro město Brno.

Naše kritika  od počátku směřovala na to, že Rada města Brna (RMB) si očividně za jeho prioritu vytkla ani ne tak zajištění dostatku parkovacích míst či snížení počtu parkovaných automobilů v centru města jako zpoplatnění parkování ve městě Brně.

Několikerými úpravami ceníku poplatků z užívání místních komunikací, zpoplatněných v souladu s nařízeními schvalovanými RMB, se pak dosáhlo toho, že příjmy k tomu zřízeného Fondu mobility nejsou postačující k finančnímu krytí vzniklých nákladů. Nezbytnou součástí jejich „kocourkovského“ řešení se tak stal nápad předložit v 10. bodě programu připravovaného jednání brněnského zastupitelstva č. Z8/10  rozpočtové opatření, kterým dojde k  převedení veškerých příjmů za parkování do zdrojů Fondu mobility.

Současně s tím je na jednání zastupitelstva nachystán návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., zřízené za účelem přípravy výstavby tzv. Centrálního objektu magistrátních služeb na plochách nalézajících se v blízkosti stávajícího hlavního brněnského vlakového nádraží a dnes využívané jako placené parkoviště. Správa těchto ploch (včetně zisků z parkovného) byla mimo jiné svěřena společnosti k jejímu sebe financování. A protože předcházející bod tuto možnost  společnosti odebírá,  RMB „chytře“ předkládá návrh na poskytnutí dotace  této společnosti pro rok 2019 ve výši 5.2 mil. Kč. Uznejte, není to typicky kocourkovské, ne-li lepší?

Abychom však jen nehanili, 88. bod programu svolaného zasedání ZMB s názvem Návrh nabytí pozemků v k.ú. Ponava z vlastnictví společnosti Malá Amerika do vlastnictví statutárního města naopak představuje chválihodnou aktivitu vedení města. Podepsáním smlouvy s dosavadním vlastníkem se totiž městu otevírá možnost ke znovuoživení tohoto území realizací dlouhodobého záměru na postupné dobudování zdejšího sportovně-zábavního komplexu, konkrétně aquaparku s předpokladem soukromého investora. Očekáváme však, že budoucí smlouvou o aquaparku se město již nevzdá svého tak těžce znovu dosaženého vlivu na budoucnost tohoto území.

Zajímavé též bude sledovat i postoj brněnského zastupitelstva a jeho jednotlivých politických subjektů k 8. bodu zasedání, jehož obsahem je v souladu s návrhem koncernového pokynu schválit možnost náhrady případné finanční újmy městské společnosti SAKO Brno, a.s., při vybudování nové dotřiďovací linky.

A nakonec typický parlamentní přílepek – nejen brněnská veřejnost by měla znát jméno autora geniální sabotáže, resp. nepřekročitelné překážky výstavby brněnského velkého městského okruhu, který povolil výstavbu rodinných domů s vytápěním vrtanými studnami pro tepelná čerpadla přímo v dlouhodobě plánované trase dopravního tunelu.

V Brně 29. září 2019
Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně