Co lze vyčíst mezi řádky …

Tisková zpráva k zasedání Z8/12 Zastupitelstva města Brna 10. prosince 2010. Co sdělit k poslednímu jednání Zastupitelstva města Brna (ZMB) v tomto roce? Na programu je sice 140 bodů, problematičtější z nich jsou ale navrhovány k odročení. Vlastní jednání tak bude zřejmě pohodové, sváteční, no vskutku vánoční. Fakticky se tak jede v celoročně zajetých kolejích a to podle osvědčeného scénáře – čím více se toho naslibuje na tiskovkách, tím méně se předkládá do zastupitelstva. Přestože kritická a náročná opozice se skutečnou zodpovědností vůči voličům v něm chybí, když ta formální, v minulém volebním období městu vládnoucí, má sama máslo na hlavě, skutečný důvod toho je nasnadě. Co totiž zastupitelstvo schválí, je pro radu a vedení města závazné a musí se skutečně odpracovat. Naopak jakýmikoliv velikášskými sliby neublížíš ani voličům, ani sobě, že ?!

Na co z programu ZMB je potřeba se zaměřit, je obsahová náplň bodů 14, 69 a 70, které se týkají městského bytového fondu alokovaného v městské části (MČ) Brno-sever. V prvním z nich MČ žádá o zápůjčku až 100 mil. Kč z městského Fondu bytové výstavby na snížení zanedbanosti bytového fondu. Ihned se zde samozřejmě nabízí otázka, zda se příslušná MČ vždy chovala jako řádný hospodář a správce majetku, když mnohým brněnským MČ se to víceméně zdařilo! Kam asi odcházely výnosy z nemalého nájemného? Jak je možné, že po celou 30ti-letou dobu tzv. svobody nedokázala předcházející vedení MČ (zprvu s dominantním postavením ODS, pak v koalici ČSSD, KDÚ-ČSL a v posledním období s Hnutím SOL a Ano 2011) řádně udržovat jim svěřený městský majetek, resp. řádně vést bytové hospodářství v jejich MČ a průběžně realizovat potřebné opravy a rekonstrukce? A jak na toto hospodaření shlíželo vedení celého města Brna? S tím se nám při hodnocení svých úspěchů na akcích na náměstí Svobody a jinde nikdo nepochlubil. Na to si zřejmě musí občané této městské části odpovědět sami.

Další dva body tohoto balíčku se věnují problematice prodejů městských bytů v této a touto MČ s tím, že prodej bude realizován po jednotkách z úrovně MČ Brno-sever, a to za cenu obvyklou. Při jejich schválení by to představovalo další finanční příspěvek města do bytového hospodářství MČ. V důvodové zprávě k těmto bodům se pak objevuje zajímavá informace, že „vzhledem k tomu, že od doby schválení záměru uplynulo již delší časové období (zastupitelstvem města byl schválen již v roce 2016), je záměr prodeje vymezených bytových jednotek předložen voleným orgánům k projednání opětovně“. A předpokládaný výsledek – jeden či více z těchto bodů zřejmě budou ztaženy.

V předkládaném materiálu však zaujala i věta, že MČ do prodeje navrhne celkem 10 bytových domů. Co na tom, že v předkládaném Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jsou uváděny také domy, které kolidují se záměrem města v daném prostoru budovat novou městskou třídu, či domy, u nichž stávající nájemníci dali jasně najevo, že dům odkoupit nechtějí. Co tedy plánuje MČ? Prodat domy třetím osobám? K čemu a s jakým záměrem? Skutečné záměry bohužel ukáže až čas, ale nám nezbývá než varovat – ty občane, buď ve střehu již nyní.

Další zajímavost z jednání ZMB se i pro nás skrývá v synergetickém spojení informace o hospodaření společnosti STAREZ – SPORT, a.s. (body 9 a 10). Tato městská společnost, ustavená k provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k rehabilitaci a rekondici, se z důvodu neřešených odpisů dlouhodobě potýká s každoročně ztrátovým hospodařením (kumulovaná ztráta od roku 2012 do roku 2018 činí přes 169 mil. Kč). Navrhovaným řešením je snížení základního kapitálu společnosti s tím, že část takto získaných prostředků bude převedeno do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. A skutečně také v následujícím bodě se řeší úhrada ztráty této městské společnosti za rok 2018 vzniklé tím, že například „výnosy z haly Rondo a Městského baseballového stadionu neslouží primárně k úhradě odpisů, ale … část těchto prostředků pak společnost využívá na úhradu nákladů ze závazku veřejné služby nepokrytých vyrovnávací platbou a na úhradu nákladů na provoz a správu společnosti, která není hrazena v rámci  závazku veřejné služby“. Jak bude pokračovat tento „ekonomický zázrak“? Nepřipomíná vám to kocourkovské hospodaření, když je na snadě, že skutečným řešením by bylo nalézt cestu, jak tuto společnost dlouhodobě dostat do černých čísel. Současně s tím vyvstává otázka, nebyly-li finanční vklady do výše uvedených sportovních zařízení (ale např. i do rekonstrukce Riviéry jako koupaliště se světovými parametry) nad reálné možnosti města a nebudou-li muset tato zařízení začít generovat větší zisk, tedy zvýšit vstupné, aby se pokryla vznikající ztráta.

 Ve 42 bodě programu bude zřejmě schváleno rozpočtové opatření na akci „Úhrada mzdových a provozních nákladů společnosti CD CENTRUM COMS, a.s.“ ve výši 7,1 mil. Kč. Ukazuje se tak, že asi ještě dlouhou dobu budeme platit provoz organizace, která má zrealizovat již v minulém volebním období navžený projekt, který by výrazně napomohl k alokaci magistrátních služeb do jednoho místa a občanovi nabídl vyšší komfort v jednání s jednotlivými úřady magistráru města. Čím dál více se potvrzuje, že bez vnější pomoci s financováním nebude město umět tento projekt dokončit. Je tak na místě otázka, kdy a zda vůbec najdeme sílu tento projekt opravdu zrealizovat anebo město jako investor zase na nákupu pozemků prodělá!?

Bezesporu každoročně nejvýznamnějším bodem prosincového ZMB je návrh rozpočtu statutárního města Brna na následující rok. Ani letos tomu není jinak. K rozpočtu města (bod 15 programu ZMB) se vyjádříme v samostatném tiskovém prohlášení až po nastudování jeho zastupitelstvem schválené verze. Již teď však lze říci, že evergreenem finančního plánování města je neustálé snižování kapitálových výdajů, které se pak rozpočtovými opatřeními během roku dále ponižují. Jen úsměv budí, že ve sněmovně opoziční ODS vládu kritizuje za snižování kapitálových výdajů v rozpočtu při jejich navyšování během roku, zatímco v Brně, kde je na čele s primátorkou ve vedení města, rozpočtované kapitálové výdaje bez sebekritiky snižuje!

A pravidelná perlička závěrem – v elektronické podobě zveřejněného programu se začerněním jména dle GDPR v bodě 134 snažíme utajovat informace, abychom v jeho též zveřejněném obsahu jméno žadatele ponechali. No, chybička se vloudila, že?

V Brně 8. prosince 2019

Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně