Ne vše lze svádět na koronavirovou krizi

Tisková zpráva vydaná k zasedání Zastupitelstva města Brna 12. května 2020. Sice lze pochopit, že městští radní svůj celoroční „výkon“ za rok 2019 hodnotí tak, že Zastupitelstvu města Brna (ZMB) navrhují s celoročním hospodařením statutárního města (tj.  včetně rozpočtů jeho městských částí)  souhlasit, a to bez výhrad, ovšem samotné ZMB by mělo být kritičtější. Z více jak 3 miliardového schodku příjmů a výdajů upraveného rozpočtu se jim sice podařilo dosáhnout kladného rozpočtového výsledku přes 200 mil. Kč, bohužel se tak stalo na úkor  předpokládaných rozvojových investic města. rozpočtované kapitálové výdaje měly představovat 43,3% celkových ročních výdajů statutárního města, ve skutečnosti dosáhly jen 29,3% podílu. Jestliže v roce 2018 byl po konsolidaci jejich podíl na celkových výdajích 33,0%, v roce 2019 klesl na 29,8 %.

Město pod rukama tohoto vedení tedy dál chřadne, když za dva roky vlády nad městem nejsou reálně schopni v oblasti investic nic pro město připravit!! Při tom v době, kdy jsme také zasedali v lavicích městského zastupitelstva, to spolu s námi byla právě ODS, která kritizovala snižování kapitálových a zvyšování běžných výdajů! Dnes, kdy je opět schopnost – neschopnost vedení města v režii ODS, se v ZMB povětšinou nikdo dostatečně nevzepře. I ti Piráti a sociální demokraté, kteří zpočátku měli řeči, se nyní za každou cenu jen drží korýtek.  A je tomu tak přesto, že i v médiích již prošlo několik kauz brněnských komunálních politiků, když v západních demokraciích by již politici dotčení vyšetřováním  v politice dávno nebyli. No jiný kraj jiný mrav. Snad voliči při výběru politiků v podzimním krajských volbách více zváží i tato fakta.

Při schvalování závěrečného účtu statutárního města za rok 2019 se tak jasně ukazuje to, na co jsme upozorňovali již při jeho prvním posuzování v roce 2018. A sice, že takovéto politicky sestavené koalice nejsou schopny spravovat město jako řádný hospodář. Na tehdy námi nabízené řešení nikdo nereflektoval. O to horší bude řádné spravování města v současné situaci, kdy společnosti viditelně hrozí výrazný hospodářský pokles.

 Na městské části Brno- střed si začali pohrávat s myšlenkou výraznějšího prodeje bytových domů. Je to snad příprava k naplnění prázdné městské pokladny? I proto nám komunistům stále více chybí komplexní dlouhodobá koncepce bydlení a to včetně stanovení minimálního počtu bytů, které musí město vlastnit, aby mohlo naplňovat své funkce v oblasti dostupného bydlení pro všechny. Z bodu Změny rozpočtu účelových fondů  tohoto jednání ZMB při tom vyplývá, že ve Fondu bytové výstavby město disponuje řádově s 1 mld. Kč. Na co tak při jejím využití město čeká?

K dalším bodům jednání ZMB patří schválení projektu Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin na trhu práce na území města Brna, počítající s několika milionovou státní dotací. K jejich dosažení je třeba ZMB schválit Tématický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020 – 2022. V něm nalezneme i důkaz „úspěšnosti“ skupiny projektů v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, tedy skutečnou efektivnost přístupů podporovaných současnou společností. Ze 423 podpořených osob v oblasti zaměstnanosti, jak je zde uvedeno, ve výsledku jen 5 z nich přešlo do běžného pracovního poměru a 10 nastoupilo do dočasného zaměstnání.

Další bod jednání ZMB s názvem Návrh MČ Brno-Starý Lískovec na změnu schválených neinvestičních transferů  v sobě skrývá informaci o tom, jak úspěšní jsou současní politici ve zdánlivě prosté investiční akci, jakou je oprava a výstavba kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad. Jedná se v něm o původně pilotní projekt, který „rozjel“  tehdejší místní starosta za ODS snad již před 10 lety.

A z jiného soudku je pak bod požadující změnu termínu pro realizaci projektu Nebe plné hvězd 2020 s nemalou neinvestiční dotací od města. Projekt vznikl k připomenutí 75. výročí osvobození Brna a ukončení II. světové války. Bohužel obsahuje i „historické novum“ o tom, kdo že vlastně naše město osvobodil. V důvodové zprávě k žádosti organizátor tuto akci charakterizuje takto: „Pod názvem Nebe plné hvězd se v sadech Národního odboje každoročně připomínají události a následky nejstrašnější války v dějinách lidstva bez ohledu na to, zda k nám v roce 1945 přišla svoboda s vlajkou s mnoha, či jenom s jednou hvězdou.“ Toť doslovná citace snad nepotřebující komentáře.

V Brně 11. května 2020
Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně