Pavel Březa: Demokracie ve veřejné správě města Brna

Volební kampaně prakticky na všech stupních se – se zájmem a podporou médií – zabývají klasifikací politických subjektů, zda jsou či nejsou demokratické. Z toho se pak odvozuje kdo s kým ano či nikdy. Nebudeme se školit o tom, že demokracie je velice obtížná forma řízení společnosti, ve které sjednaná většina prosazuje své zájmy a přitom má dbát zájmy všech, tedy i menšin.

Na prosazování zájmů se většinou ustavuje koalice, která zjednodušuje rozhodování natolik, že zájmy veřejné a zájmy menšin během přípravy i demokratičnost samotného rozhodování je výrazně potlačeno mechanismem hlasování. Připomínky veřejnosti či vyčleněné opozice jsou přehlíženy, což má dopad nejen na přijatelnost řešení, ale také na jeho kvalitu.

Ve statutárním městě Brně to vnímám docela markantně. Stačí se podívat na Pravidla pronájmu obecních bytů, kde jsou omezována práva žadatelů o pronájem obecního bytu i samotných nájemníků (nerovnoprávné nájemní smlouvy, omezování nájemníka při zájmu o směnu bytu apod.). Takto se zachází s nájemníkem, který nemá garanci zachování nájmu, ani když sám splňuje všechny podmínky a předpoklady. Nedostatečná péče o obecní bytový fond a zanedbanost obecního domu je výhradní podmínkou pro schválení jeho prodeje, aniž je technický stav domu a potřeba (i nutnost) investic zohledněna v ceně, když už se odpovědnost přenáší na kupujícího nájemníka.

Současný náměstek primátora Petr Hladík vyhlašuje orientaci města na pronájem seniorům a nízkopříjmové rodiny s dětmi, ale stávající praxe preferuje příjem z pronájmu obecních bytů, nájemné přizpůsobuje tzv. tržnímu nájemnému. Pokud senior uvolní byt, který se pro něho stal nadměrný, dostává nabídku menšího bytu s jednotkovým nájemným, které dává v úhrnu vyšší náklady, než pronájem uvolňovaného většího bytu. Bezprostředním příjmem jsou rovněž motivovány pronájmy obecních bytů s úhradou pohledávek či „předplacením nájemného“ jako pronájmy mimo pravidel pronájmu. Hojně uplatňovaný „celoměstský zájem“ umožňuje Radě města Brna neomezeně nakládat s obecním bytovým fondem mimo zdůrazněnou sociální potřebnost žadatele a přenášet nájemní vztah k obecnímu bytu na právnické osoby.

Současný primátor Petr Vokřál deklaruje potřebu nové bytové výstavby a uvádí ji do spojitosti s přijetím nového územního plánu. Nový Územní plán města Brna však měl být projednáván v tomto volebním období, a nebýt aktivismu svého náměstka Martina Andera, měl být předložen a schválen současným zastupitelstvem. Ne zcela obvyklá je benevolence, s jakou primátor nechá „šafářovat“ své náměstky a jedná, až je únosná míra násobně překročena.

Současná koalice přijímá rozhodnutí zavazující rozhodování příští volené garnitury. Z podnětu Sněmu starostů byl Statut města Brna obsahově znehodnocen vložením kalkulace, podle které se město zavazuje poskytnout městským částem minimálně 20% postoupených příjmů. A to s podmínkou, že v případě přiznání nižších postoupených příjmů městu dostanou městské části částku z předchozího roku, tedy bez adekvátního krácení. Městské části s městem dýchat nehodlají. Jedná se o znění Statutu, podle kterého již toto zastupitelstvo rozpočty připravovat nebude. Ať prý se odváží to změnit novou úpravou Statutu! Je to jenom taková městská ústava.

Zklamáním pro mě je, že na projednávané nekvalitní materiály mnohdy nereagují ani pracovníci magistrátu. Vždyť jejich dosavadní odborná erudice a věcný přístup bývaly zárukou věcné, obsahové, právní i formální úrovně výsledných dokumentů. Copak situace dospěla tak daleko, že se obávají ozvat, aby nebyli spojováni s kritiky nebo dokonce s opozicí? Nicméně určité schválené definice některým z nich usnadňují práci ve vztahu občanovi.

Výše uvedený stav je provázen věcnou, formální i procesní ignorací „opozice“ a jejich stanovisek. Koaliční formát je trend „snadnějšího vládnutí“, současně však praktikovaný mechanismem hlasování bez přihlédnutí k věcným připomínkám či dokonce zájmům ostatních. V tomto ohledu došlo v končícím volebním období k výraznému nárůstu arogance koaličně zajištěného vedení města. Tak daleko dotažený komfort ovládání už znamená zneužití a vlastně popření demokracie.

Takto formálně a jednostranně „zdokonalené“ prvky demokracie již nelze za demokracii považovat, neboť má charakter „absolutismu“ s přívlastkem „koaliční“.

Za KSČM uděláme všechno proto, abychom vytvořili podmínky demokratického fungování města ve smyslu hesla „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“.

V Brně, 19. září 2018