V jiné sestavě, ale o nic lépe

Tisková zpráva k zasedání Z8/11 Zastupitelstva města Brna 5. listopadu 2019.

Pochybnosti nabýváme již při studiu 6. bodu programu úterního jednání Zastupitelstva města Brna (ZMB), kterým se navrhujezměnit  obecně závažnou vyhlášku statutárního města Brna č. 20/2001. Vyhláška doplňuje a podstatně pozměňuje samotný Statut města,tedy jeho základní právní normu, a to zejména v oblasti územního rozvoje a výstavby města. Přestože cílem předkládaných změn, jak je uvedeno v důvodové zprávě, je vyjasnit a jednoznačně stanovit způsob projednávání územně plánovací dokumentace (ÚPD)s jednotlivými městskými částmi (MČ), zakotvuje tím současně i významné oslabení (rozmělnění) jejich bezprostředního vlivu. Oproti původnímu způsobu určujícímu, že k části ÚPD týkající se území příslušné MČ může její místní zastupitelstvo přijmout závazné usnesení, které je přímo předkládáno ke konečnému schválení ZMB, se touto změnou toto obchází pouhou možností participace MČ na přípravě územně plánovací dokumentace nebo její změny a to prostřednictvím určeného člena ZMB, případně možností uplatňovat připomínky (v zákonných lhůtách v jednotlivých fázích projednávání ÚPD) či podněty (v 60denní lhůtě od doručení oznámení o zahájení projednávání územně plánovacího podkladu). V případě nesouhlasné připomínky (tedy již ne závazného usnesení MČ!!!) proběhne dohodovací řízení za účasti určeného zastupitele, starosty či jím pověřené osoby, pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace či územně plánovacího podkladu s výsledkem, jenž je jen součástí podkladů pro členy ZMB. Nezbývá nám tak než věřit, že to napomůže k vytvoření co nejlepších předpokladů pro vydání nového ÚPmB v roce 2022.

Mezi významné body listopadového jednání ZMB řadíme i 17. bod programu, týkající se výběru nejvhodnější nabídky k již na minulém zasedání ZMB v podstatě schválenému nákupu akcií společnosti Technologický Park Brno (TPB), a.s. Podle vlastních propagačních e-stránek je tato společnost developerem projektu zaměřeného na výstavbu a provozování (pronájem) prostor pro kanceláře, výzkum a lehký průmysl (high-tech podnikání) společně s prostorami pro odpočinkové aktivity, služby příp. obytné zóny pro jejich odborníky. Jedná se o rozvojové zóny s nízkou hustotou zástavby, které budou nabízet velký podíl upravených zelených ploch. Areál nabízí optimální řešení společnostem, které svým umístěním využívají synergie těsného sousedství kampusu VUT v Brně a přímé návaznosti na areál Jihomoravského inovačního centra. O výběr nejvhodnější nabídky se pochopitelně nejedná, podle samotné důvodové zprávy smlouva o prodeji a koupi akcií společnosti TPB, a.s., ve výši 559 mil. Kč a dobou realizace v roce 2019 vychází v naprosté většině svých ustanovení z připravované dohody mezi společností P&O Netherlands B.V. (dosavadním vlastníkem TPB) a Jihomoravským krajem, toliko s několika úpravami nad rámec původní dohody (zejména týkající se zpřesnění způsobu vypořádání kupní ceny a předání akcií společnosti TPB, a.s.). Z uveřejněných podkladových materiálů vyplývá, že celkový záměr nákupu je motivován řadou důvodů a cílů, k hlavním pak také patří: „stabilizovat a dlouhodobě zajistit rozvojové území TPB v oblasti Královo Pole v souladu s připravovaným územním plánem s cílem doplnit rezidenční funkce a zlepšit dopravní obslužnost území“. Co myslíte, odolá současná koalice svým  developerským sponzorům, kteří se budou zajímat o tyto prostory ze svých zištných zájmů nebo dodrží dlouhodobé cíle projektu dosud realizovaného TPB, tj. vytvoření nejatraktivnějšího prostoru pro high-tech podnikání a tomu odpovídajících podmínek pro  rozvoj inovačních technologií, vědy a výzkumu? Vždyť velkými sponzory našich demokratických stran jsou velmi často ti, kteří se tak bojí dopadů zákona o nepromlčitelnosti zločinů privatizace, tj. spáchaných při tzv. velké privatizaci, jehož návrh pravidelně předkládají poslanci za KSČM.

Co k tomu dodat? Dlouhodobě jsme toho názoru, že město by nemělo být realitním makléřem, potažmo podnikatelem v realitách, ale dobrým správcem svého majetku ve prospěch svých občanů. Dlouhodobě neudržitelný je dosavadní trend naplňování plánu kapitálových (investičních) výdajů „horkými“ stamilionovými nákupy akcií (teď společnosti TPB, v minulém volebním období společnosti BVV (Veletrhy Brno, a.s.)namísto oprav městských komunikací, (pozn. jestliže jejich běžná životnost je cca 30 let a podle oficiálních údajů je jich cca 60 %  ve špatném technickém stavu, nelze to již svádět na předlistopadový režim), rozvoj hromadné dopravy a zejména výstavby dostupného bydlení pro občany.

Stávající lídr brněnské koalice – ODS – přitom kontinuálně kritizovala minulé vedení města za čerpání kapitálových výdajů. Výsledky hospodaření Brna za 3 čtvrtletí tohoto roku, jak je nabízí podklady k 15. bodu programu ZMB, ale ukazují, že stávající koalice ve vedení města to neumí o nic lépe. Vždyť za první tři čtvrtletí tohoto roku se rozpočtované kapitálové výdaje čerpaly jen v objemu 2 676,4 mil. Kč, což představuje pouhých 35,5 % upraveného rozpočtu (zatímco k témuž dnu loňského roku jejich čerpání dosáhlo částky 2 806,3 mil. Kč, tj. 38,0 % upraveného rozpočtu).

Konečně o tom, co vyplývá z podkladů pro projednání 44. bodu jednání ZMB, navrhujícího další navýšení  více jak 51 milionového ročního rozpočtu pro TIC Brno, p.o., tentokrát na dosažení jednotné vizuální podoby brněnských reklamních materiálů a suvenýrů, konkretně kuliček vypadávajících z „multifunkčního“ hodinového stroje na náměstí Svobody. Bohužel v této výše uvedené částce se skrývají i prostředky na financování v těchto dnech vyšlé brožury s názvem Slovníček zapomenutých pojmů, vydané v rámci projektu Slavíme 30 let svobody. Za peníze daňových poplatníků je zde shromážděna jen snůška polopravd o životě společnosti před rokem 89. Pokud management městské organizace TIC Brno, p.o. neumí připravit brožurku hodnotící brněnské „úspěchy“ dosažené během 30 let svobody – a to zejména prvních desetiletí vlády ODS v Brně, navrhovali bychom zpracovat brožuru s názvem Slovníček pojmů s pozměněným významem nebo výrazně zvýšenou frekvencí dosažených úspěchů za uplynulých 30 let svobody. Mohla by zde být uvedeny taková hesla jako azyl a vyhoštění, bankrot, bezdomovectví a bezdomovectví dětí, bojové mise a úmrtí, dluhy a exekuce, gamblerství, charita, insolvence, migrace a ekonomická migrace, nezaměstnanost, sociální nerovnost, tunelář, zahraniční vojenské operace a další.

A drobností nakonec může být zveřejnění podkladových materiálů programu ZMB jen čtyři dny před zasedáním! Pravda, jak si vykládat organizační řád je jen na současných mocných v ZMB. Jde-li o čtyři pracovní (jak tomu bylo doposud) nebo kalendářní dny (jak se zavádí dnes) je sice nejspíše záležitostí právnického výkladu (a že v nejužším vedení města je jich dost), ale je nasnadě, že je to i vizitka vedení města, jejich mravnosti, morálky a úcty k občanům.

V Brně 3. listopadu 2019

Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně