Volební období pro stávající koalici dospívá do finiše

Tisková zpráva k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/37.

A je to patrné i v radou města předkládaném programovém pořadu zasedání Zastupitelstva města Brna, svolaném na úterý 17. května. Dokladem toho je třeba již bod 5. Návrh na stanovení počtu členů ZMB na období 2022 – 2026 a některé další. Vraťme se však k bodům prozaičtějším.

Takovým je kupříkladu již bod 7., obsahující navázání spolupráce s městem Užhorod a poskytnutí humanitární pomoci. V jeho důvodové zprávě stojí, že Zakarpatská oblast, jíž součástí je Užhorod, se potýká s „vnitřní“ vlnou utečenců z jiných, zejména ruskojazyčných, částí Ukrajiny, kterým tímto umožňuje zůstat v bezpečí ve své zemi. Dost nesmyslná je pak následující věta důvodové zprávy, že Brno by mohlo městu Užhorodu … pomáhat s postupnou nápravou ekologických škod způsobených napadením Ukrajiny Ruskou federací. Trpký úsměv pak vyvolává konstatování, že zástupci města Užhorodu by zároveň ocenili humanitární materiální pomoc (zejména trvanlivé potraviny) a k nákupu této pomoci by mohly být použity zdroje ve výši 0,5 mil. Kč (5%) z celkem 10 milionů Kč již schválených ZMB pro Ukrajinu. Doufejme, že to tentokráte nedopadne podobně jako za náměstka Bc. Matěje Hollana (Žít Brno s podporou Pirátů), kdy většinu těchto finančních prostředků „spolklo“ administrativní zajištění pomoci a osobní převoz.

Přiznání, že ani v zajištění potřebných povolení pro výstavbu jednoho z největších předvolebních trháků stávající koalice pro Volby 2018 se moc nepokročilo je pak obsahem navrženého bodu 12.

Slibem nezarmoutíš a mnohé obalamutíš. Využití tohoto doplněného přísloví v předvolební agitační praxi se stalo zřejmým v případě několika z dalších navrhovaných bodů tohoto zasedání ZMB. Zřetelně to vystupuje zejména u 77. bodu s názvem Projekt „Družstevní bydlení pro mladé“ – návrh založení bytových družstev, návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby, návrh Postupu pro výběr zájemců o družstevní byt. S návrhem na splnění tohoto úkolu, který si brněnská koalice dala přímo do Koaliční smlouvy pro ZMB ve volebním období 2018 – 2022 (viz citace dvou bodů: Zajistíme výstavbu nových bytů podporou soukromé výstavby, vznikem bytových družstev a výstavbou městských bytů v nízkoenergetickém standardu, šetrných k životnímu prostředí. Výstavba městských bytů bude zaměřena zejména na startovací byty – bydlení pro mladé páry, byty zajišťující dostupné bydlení pro rodiny s dětmi, byty zvláštního určení pro seniory v domech s pečovatelskou službou a byty pro hendikepované.), totiž přichází až pár měsíců před volbami. To, sami uznejte, je již na jakékoliv skutečné kroky opravdu moc pozdě.

Podobně lze také ohodnotit i bod 75. zasedání ZMB, obsahující návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 pro projekt „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru – prostředky na rok 2022, který byl rovněž obsahovou součástí jejich koaliční smlouvy (viz citace: Intenzivně budeme jednat a spolupracovat s vedením kraje a státu na projektové přípravě Severojižního kolejového diametru). V anotaci tohoto bodu je pak uvedeno, že původně se sice předpokládala doba realizace 2020 až 2021, ale toto posunutí návrhu smlouvy k základnímu zabezpečení tohoto projektu slíbeného koaliční smlouvou je zdůvodňováno epidemií COVID-19. Co vše se ještě dá na covid svést, že?

Přiznání, že ani v případě záměru výstavby multifunkční sportovní haly u výstaviště se moc nepokročilo, nicméně před komunálními volbami je potřebné i v tomto koaličním slibu (viz citace z koaliční smlouvy: Podpoříme výstavbu multifunkční haly pro 12 tisíc diváků v lokalitě brněnského výstaviště.)  prokázat nějakou činnost, se odráží v obsahu 12. bodu programu ZMB s názvem Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARÉNA BRNO, a.s. a to o celých 200 mil. Kč. V důvodové zprávě k tomuto bodu si totiž můžeme přečíst, na jakém zbožném přání a viditelně předčasně je postaven: „vzhledem k tomu, že se předpokládá ukončení prenotifikačního řízení v průběhu letních měsíců letošního roku (pochopme do komunálních voleb) a následné přijetí pozitivního rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory, je předkládán do orgánů města návrh na deklarování záměru poskytnutí peněžitého vkladu společnosti ARENA BRNO, a.s.“ Věřme, že vznik této společnosti před 2 lety a návrh na nynější rozhodnutí vložit dalších 200 mil. Kč nebude jen koaličním předvolebním alibismem nebo procesem jejich vyvedení mimo veřejný (městský) rozpočet. K tomuto způsobu řešení se ptáme, zda by nebylo výhodnější včlenit společnost ARENA BRNO, a.s. do koncernu městských firem a poskytnout pozemky za protislužby. I provozovatel by se hledal lépe!  Uvedená částka 200 miliónů na nákup pozemků a administrativu je jen skrytou dotací pro společnost BVV, a.s..

Podobné předvolební hraní na city voličů se objevuje též v předloženém návrhu Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+. Význam tohoto dokumentu je zde totiž podpořen informací, že do současné doby se pro integrované územní investice v rámci brněnské metropolitní oblasti (ITI BMO) podařilo u řídících orgánů evropských operačních programů vyjednat příslib(!) financí ve výši cca 6 – 7 mld. Kč.

Zvýšenou pozornost v dnešní době upoutává i Návrh energetické politiky statutárního města Brna, zařazený jako 18. bod programu ZMB. Tento slibně znějící název ovšem v sobě skrývá „jen“ uplatnění (implementaci) Systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001, orientující se na snižování energetické náročnosti budov a objektů v majetku statutárního města. Škoda pro nás všechny.

Obecně lze říci, že k mnoha předloženým materiálům se nevyjadřovaly příslušné komise rady! Je tomu tak například u bodu Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kde navrhovaná změna nebyla pro nedostatek času projednána na městské části Brno-střed,  tudíž občané bydlící v širokém okolí výstaviště budou po tři dny trpět rachotem z areálu BVV, a.s..

Nakonec necháváme čistou ekonomiku města – Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2022. Z dokumentu je zřejmý kvartální pokles příjmů ze závislé činnosti. Jaký to bude mít vliv na konci roku, teprve uvidíme. Ve výdajích na kapitálové výdaje je pak vidět zatáhnutí za brzdu. Otázkou je, zda to bude stačit. Následné rozpočtové opatření projednávané v bodu č. 30 upozorňuje na výrazné zvýšení ceny PHM a energií vůbec. Kolik bude nutno přisypat navíc do rozpočtu městského dopravního podniku (DPMB, a.s.)? Nebude na příštím pořadu ZMB  zdražování poplatků za svoz komunálního odpadu?

Varovný prst také zvedáme před netransparentním rozprodejem bytových domů. Dnes je na pořadu domovní celek Nováčkova 2, 4, 6 a z přiloženého emailu vyvstávají opravdu pochybnosti. Zbytečným výprodej obecního majetku pak pokračuje přes společnost CD CENTRUM COMS, a.s., tentokrát na Hybešově ulici. Namísto hledání rezerv pro byty se tak jen zbavujeme lukrativních objektů a pozemků v centru města Brna!

Městská rada zastupitelů za KSČM v Brně