Brno – Střed

Volební program do komunálních voleb Brno – Střed

Teze volebního programu KSČM s podporou SPO Zemanovci pro volby do Zastupitelstva městské části Brno–střed

Brno patří nám všem

Veřejná správa:       

 • prověříme již realizované veřejné zakázky, jejich vysoutěžené ceny a podmínky a při prokázání pochybení budeme usilovat o uplatnění hmotné zodpovědnosti za hospodářské škody způsobené MČ (objekt Tržnice)  
 • při zadávání nových zakázek budeme požadovat vždy odbornost, kvalitu a přijatelnou cenu chceme docílit nastavení zadávací dokumentace veřejných investic realizovaných MČ tak, aby byla vyloučena jakákoliv možnost navýšení konečné ceny 
 • pro co nejširší zapojení obyvatel do života městské části a jejího rozvoje podporujeme využívání obecného referenda na úrovni MČ
 • stojíme o to, aby o konkrétním využití části rozpočtu MČ rozhodli sami občané, prostřednictvím samosprávy MČ (obdoba projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“)
 • prosadíme efektivnější investice do celkového rozvoje MČ
 • budeme pokračovat na tvorbě dokumentu strategického rozvoje MČ
 • zasadíme se, aby se MČ zapojila do projektů Smart City (Chytré město – karta Brňana, bezplatné Wifi připojení na celém území MČ Brno-střed)

Bydlení a výstavba:  

 • prosadíme zachování stávajícího bytového fondu v majetku obce a opravy bytových domů ve správě MČ Brno-střed budeme provádět podle harmonogramu a potřeby
 • podporovat podnikatelské záměry vytvářející nové možnosti bydlení
 • nájemné stanovit na úrovni max. 67 Kč/m2 u bytů ve správě Mč Brno-střed
 • odmítáme současná pravidla pronájmů obecních bytů ve správě MČ, která neodpovídají skutečným potřebám našich občanů, a proto budeme usilovat o jejich změnu
 • vytvoříme rezervní bydlení v případě krizových situací na území městské části

 Sociální problematika:       

 • prosadíme výstavbu nových domovů pro seniory s pečovatelskou službou a startovacích bytů pro mladé rodiny včetně družstevních na území MČ
 • prosadíme pomoc pro sociálně slabé spoluobčany formou slev na nájemném ve výši do 30%
 • prosadíme programy pro sociálně vyloučené spoluobčany, zapojování mládeže do mimoškolních aktivit se zaměřením na získání pracovních návyků
 • nájemné pro seniory nad 70 let stanovit na 35 Kč/m2
 • odmítáme sociální experimenty (např. Rapid re-hausing) na území MČ Brno-střed, máme vlastní řešení sociální politiky včetně boje proti sociálnímu vyloučení
 • zasadíme se o výrazné zvýšení asistenčních služeb pro seniory a osoby zdravotně a tělesně postižené z úrovně MČ Brno-střed
 • prosadíme zaměstnávání lidí ze sociálně slabých rodin v organizacích zřizovaných MČ popřípadě města Brna

Školství a kultura: 

 • rozšíříme počet míst v mateřských školách a budeme důsledně provádět jejich opravy a řádnou údržbu
 • zachováme stávající počet základních škol a jako zřizovatel budeme provádět rekonstrukce a řádnou údržbu
 • přehodnotíme zavedenou inkluzi ve školských zařízeních MČ a navrhneme řešen, jak zkvalitnit výuku pro všechny skupiny dětí
 • podpoříme rozšiřování zájmových kroužků a mimoškolních aktivit a na výšíme  příspěvek na fond kultury, školství a tělovýchovy pro financování aktivit různých spolků a zájmových sdružení budeme tak jako doposud čelit pokusům o přepisování historie a revizi výsledky druhé světové války
 • budeme bránit naše kulturní tradice, vlastenectví není nacionalismus, bezpečí našich občanů na prvním místě

Sport a rekreace:  

 • prosadíme výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť a zapojení školských zařízení do volnočasového sportování mládeže
 • podpoříme výstavbu chybějících cyklostezek, cyklistické dopravě dáme jasná pravidla jak v centru města, tak i na území MČ (bezpečnost cyklistů a dalších účastníků dopravy je naší prioritou)
 • podpora spolků na území MČ (např. Zahrádkáři, Rybáři, Včelaři, Dobrovolní hasiči, Sokolové, vlastenecké spolky apod.)

Životní prostředí:  

 • připravíme podmínky pro kvalitnější údržbu a úklid chodníků a veřejného prostoru, více odpadkových košů do ulic na území MČ
 • prosadíme obnovu a údržbu městské zeleně i s podporou zahrádkářů a ekologických organizací na území MČ
 • podpora třídění komunálních odpadů na území MČ i v bytových domech
 • zavedeme opětovně sběr nebezpečných odpadů v půlročních intervalech
 • prosadíme zelené střechy v co největší míře u nově budovaných objektů a systémy zadržující vodu v krajině včetně protipovodňových opatření
 • v bytových domech ve správě městské části nahradíme lokální zdroje vytápění našich objektů fosilními palivy novými technologiemi (tepelná čerpadla, centrální zdroje topení) a to v delším časovém horizontu
 • Zajistíme vybudování nového ekodvora jako náhradu za ekodvůr na Tomkově náměstí

Doprava:                

 • navrhneme  a podpoříme výstavbu parkovacích domů a parkovišť, nebojíme se rozumného a systémového řešení rezidentních stání na území MČ a jeho realizace včetně karty Brňana
 • prosadíme opravy komunikací pro zkvalitnění dopravy a jejího odhlučnění, pokusíme se zavést nízkoemisní zóny na území MČ Brno střed (obnova vozového parku, podpora elektromobility, nabíjecí stanice)
 • iniciujeme plánování a projektování podpovrchové MHD v součinnosti s MMB, odmítáme návrh plánu mobility do roku 2050 z dílny současné koalice
 • podpora nízkoemisnímu vozovému parku jak v MHD, tak i v individuální dopravě (CMG, elektromibilita)