Tiskové prohlášení k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/02 dne 11. prosince 2018

Z dosavadních kroků nově vzniklé koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD (bez ANO, Žít Brno a SZ) je zřejmé, a do značné míry i pochopitelné, že nové vedení města dosud pokračuje v kolejích koalice předcházející. Moc bychom se ale nedivili, pokud tato radniční sestava bude hledat správný recept na řádnou správu a chod našeho města delší dobu než očekávaných 100 dní.

Za stěžejní bod tohoto zasedání ZmB považujeme schválení rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019, jenž počítá s finančními zdroji ve výši téměř 16,5 mld. Kč. Navrhovaný rozpočet je značně ambiciózní již co do jeho příjmové stránky. Dynamika růstu příjmu se totiž zpomaluje, jak je patrné již z výsledků hospodaření za I. – III. čtvrtletí roku 2018, což je ostatně také jeden z bodů tohoto zasedání. Tyto výsledky avizují, že realitou roku 2019  může být i stagnace nebo dokonce pokles příjmů, na což však předkládaný rozpočet není připraven.

Také v základních proporcích jeho běžných (provozních) a kapitálových (investičních) výdajů (i přes jejich, oproti předcházejícímu roku, plánovaný vyšší podíl o 0,3 % vůči výdajům provozním) nám v těch kapitálových chybí navýšení zdrojů na vznik nových odstavných parkovacích ploch pro návštěvníky města. Investice vůbec zřejmě pro toto vedení města nebudou tím pravým ořechovým. Vždyť objem prostředků, určených na výstavbu Janáčkova kulturního centra (JKC) v příštím roce (65 z celkově uvažovaných1285 mil. Kč) by napovídalo tomu, že se ho Brňané v nejbližších letech nedočkají. Věřme ale, že v dalších letech budou městští radní i v tomto případě „lépe a usilovněji makat“ na rozvoji města!

Vyřešení problémů s individuální dopravou ve městě – potažmo chuť na revizi předcházející koalicí prosazovaného a prosazeného projektu Rezidentního parkování – bylo také jedno ze stěžejních prohlášení v předvolebních kampaních ODS! Podstatné navýšení prostředků na další důležité dopravní stavby na území města chybí! Budiž omluvou, že v tomto časovém souběhu voleb a sestavování ročního rozpočtu tento návrh rozpočtu zdědili od svých předchůdců!

Veřejné prohlášení pana náměstka primátorky Koláčného, že se začíná majetkoprávní problém lokality „Ponava“ řešit soudní cestou, také vyvolává náš úsměv. Z judikátů několika soudů je totiž zřejmé, kdo je čeho vlastníkem. Je tedy naivní znovu žádat soud o určení vlastnictví. Je však možné, že město chce nově využít dosavadních zkušeností paní primátorky JUDr. Vaňkové.

Projekt participace občanů na rozpočtu města Brna – mohutně proklamovaný právě Piráty – by podle našeho názoru měl zahrnovat i právo občanů přímo se vyjadřovat také k důležitým investičním akcím, třeba z které položky městského rozpočtu se má uhradit vzniklý dluh za Moto Grand prix ČR 2018! Na to, že taková situace může vzniknout, jsme upozorňovali již v minulém volebním období.  Zodpovědnost vůči občanům Brna má přece především město a jeho vedení, nikoliv jakékoliv ministerstvo. Tehdy se nám všichni vysmívali, že tomu nerozumíme, ale čas ukázal. Zveřejněné zahájení předprodeje vstupenek a jejich ceny na Moto GP 2019 bez znalosti potřeb financování pro rok 2019 je proto pro nás značně problematické.

Je také z podivem, jak nevýhodně pro město se provádí směna pozemku města Brna za pozemky ve vlastnictví společnosti IMOS development, otevřený podílový fond, což je dalším bodem zasedání ZmB. Pozornost veřejnosti si podle nás zasluhuje i bod Návrh svěření městského majetku MČ Brno-střed v katastrálním území Veveří. Zodpovědné rozhodování zastupitelů města samozřejmě očekáváme zejména v oblasti prodejů a nákupů pozemků.

V rámci bodu Volba členů Výboru pro národnostní menšiny přichází koalice s principem rotace zastoupení v Brně žijících národnostních menšin ve funkcích členů výboru ZMB. My se domníváme, že skutečně demokratické by bylo plnohodnotné zastoupení (tj. zastoupení s právem hlasování) všech národnostních menšin aktivně se podílejících na životě města Brna.

A bonbónek nakonec – mezi navrhovanými laureáty na udělení Ceny města Brna pro rok 2018 je i spisovatelka a programová ředitelka festivalu Meeting Brno Kateřina Tučková, která si toto ocenění jistě zaslouží. Vždyť v rámci tohoto festivalu byly zrealizovány i stavby bez stavebního povolení (např. maketa Německého domu na Moravském náměstí a další aktivity v rámci Festivalu Republika 2018). Tak kdo jiný přece, než takoví schopní lidé.

Martin Říha a Daniel Borecký, Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně